Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.bdb.one.

De laatste wijziging is sinds 22 augustus 2019 

Jouw privacy is belangrijk. De feitelijke vereniging van het kunstparcours ‘ bovendenbareel ’hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en persoonlijke digitale bestanden, waarop eveneens auteursrecht van toepassing is.

De privacyverklaring is gebonden aan de Europese en nationale privacyregelgeving (de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming op datum van 27 april 2016 en in werking tredend op 25 mei 2018.).

In deze privacyverklaring staat een eerlijke, betrouwbare en transparante informatie  beschreven voor legitieme doeleinden.:

Wat we doen met jullie informatie: namelijk gegevens verzamelen, verwerken, openbaar maken mits jullie toestemming, en bewaren. Detail zie verder.

Gelieve even de tijd te nemen om ons privacybeleid te lezen.  

Een eventuele vraag kun je stellen via een mail op de website ‘bdb.one’ onder het item ‘ contact  ‘

Verantwoordelijkheid    

Enkel de administratieve medewerkers en/of kerngroep van de organisatie hebben toegang tot jouw gegevens en enkel zij zijn gemachtigd om wijzigingen aan te brengen

Doelstelling

Jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden.

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van kunstparcours ‘bovendenbareel’
 • Om via publicaties het kunstparcours kenbaar te maken.
 • Om een website ‘bdb.one’ op te bouwen, ter ondersteuning van het kunstparcours. 
 • Persoonsgegevens worden gebruikt om contact met hem/haar op te nemen via telefoon, brief, email, bezorgen van materiaal, mogelijk mits jouw toestemming op de website en of publicaties
 • Alsook persoonsgebonden multimedia (tekst, foto, audio, film) en persoonsgebonden creaties van jullie activiteiten gepubliceerd worden..

Om de bovenstaande doelstellingen te realiseren, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen. Deze gegevens worden verzameld, bewaarden verwerkt.

Verzamelen

 • persoonsgegevens verzamelen, waaronder uw naam, voornaam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres, eventueel website.
 • persoonsgebonden creaties, waaronder tekst, multimedia, beelden, video, infogerelateerde tekst. Deze zijn bovendien onderworpen aan het auteursrecht.

Verwerken

 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.. 
 • Jouw gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

 • Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven  tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Bewaartermijn    

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

De gegevens zullen uit de lijsten, data verwijderd worden zodra de betrokken persoon geen deel meer uimaakt van de groep, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de verwijdering daarvan. 

Je gegvens worden bijgehouden tot en met het vijfde jaar inclusief, in het verleden.

Dit om informatief, publicitair en historisch gegeven.  

Veiligheid    

Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen en procedures genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen vernietiging, verlies, de niet-gemachtigde wijziging of toegang, het onrechtmatig gebruik, de beschadiging of de bekendmaking.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • Onze medewerkers zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Jouw rechten

In overeenstemming met de toepasbare regelgeving , behalve wettelijke afwijkingen 

Toegang: Je kunt informatie krijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van deze persoonsgegevens. 

Rechtzetting en wissen: Ons vragen om jouw persoonsgegevens in onze bestanden te corrigeren, gedeeltelijk en of volledig te vergrendelen, te wissen, indien deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verlopen zijn. 

Indien het verzamelen, gebruiken, openbaar maken of opslaan ervan verboden is,

Behalve als de verwerking ervan opgelegd is bij wet, in een opdracht van openbaar belang of om de uitvoering van de vrijheid van meningsuiting en informatie mogelijk te maken, als de verwerking noodzakelijk is voor historische archivering.  

 Verwerking: Je kunt de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen indien je jouw recht op bezwaar uitoefent.

Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie.  

 Toestemming: Indien de verwerking van uw persoonsgegevens enkel op uw toestemming berust, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Je hebt het recht op inzage en het opvragen van de gegevens, die we over jou bijhouden. 

  Mededeling: Je persoonsgegevens worden per ongeluk of op onrechtmatige wijze verloren, vernietigd of gewijzigd, door personen  die hiervoor geen machtiging hebben.

Bij vaststelling van zulke inbreuken, gelieve dit te schriftelijk te melden via de website ‘bdb.one’ onder het item ‘ contact ‘.

  Andere informatie: Contact hieromtrent opnemen, kan enkel schriftelijk via de website ‘bdb.one’ onder het item ‘ contact ‘.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Als er iets gewijzigd wordt aan deze privacyverklaring maken we dit bekend op een gepaste wijze.

Website

Alles is na te lezen op de website ‘ bdb.one Privacybeleid